Kannada Publications

Samudaaya Arogya mattu Parisara Swacchate Tarabheti Kaipidi


Arogya Mattu Maanava Hakkugalu (health and human rights), 2009


Harogyada Hakku, 2009


Samathe Mattu Asamathe (Equity and inequity today), 2008


Harogyada Hakku Haadugalu, 2008


Tobacco and poverty - A vicious Circle


Janaarogya Sannadu (Indian Charter), 2002


Janaarogya Sannadu (International Charter), 2002


Arogyapalaneya Vyaparikaranavannu Edurisuvudu 2000 - Booklet 5


Mahila Shakti Sanghatane-inda Avara Arogya Sudharane 2000


Namma Astithwavu Pramukhavaguva Jagatthu 2000 - Booklet 4


Badukalu Yogyavada Badukigagi 2000 - Booklet 3